Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Nhân s ca Minsoft

 

1.   Ông Trn Anh Tun Chtch HĐQT km Tng giám đốc

K sư, tốt nghip khoa CNTT Đi học Bách Khoa Hà Nội

Vi 7 năm kinh nghim m trưng các dán ti Công ty c phn phn mm FPT-Software. Gii ba hc sinh giỏi toán quốc gia 1997,1998.

 

2.   Ông Vũ Tun Mnh Phó Giám Đc

K sư, tốt nghip khoa CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vi 7 năm kinh nghim m trưng các dán ti Công ty c phn phn mm FPT-Software

Đt hc bng Cisco Trí Tu Vit Nam 2004

Chng ch Microsoft Certified for Solution Developer .NET năm 2007

Hai năm ging dy MICROSOFT.NET ti Hà Nội APTECH

Kinh nghim 3 năm làm trưng phòng sn xut s 1, trung tâm sn xut phn mềm s 27, Công ty c phn phn mềm FPT-Software

 

3.   Ông Đng Hi Thanh Phó Giám Đc

K sư, tốt nghip khoa Toán-Tin ng Dng Đi Hc Bách Khoa Hà Nội

Vi 5 năm kinh nghim m phn mềm tại Công ty c phn phn mm FPT Vietel-Tech

Gi ba học sinh giỏi tin học toàn quc 2000

 

4.   Ông Hoàng Ngc Dũng Tng phòng gii pháp phn mm

K sư, tốt nghip khoa CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vi 5 năm kinh nghim m trưng các dán ti Công ty c phn phn mm FPT-Software

 

5.   Ông Nguyn Trung Hiếu Tng phòng gii pháp mobile

K sư, tốt nghip khoa CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vi 7 năm kinh nghim m trưng các dán nhúng trên mobile printer ti Công ty cổ

phn phn mm FPT-Software

 

6.   Ông Nguyn Vit Anh Trưng phòng tích hp h thống

K sư, tốt nghip khoa CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vi 5 năm kinh nghim m trưng các dán ti VDC, ElCom

Đt chng chỉ CCNP, CCVP, CCSP

 

7.   Ông Trn Văn Bch Qun tr dự án

K sư, tốt nghip khoa CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vi 7 năm kinh nghim m công ty c phn phn mm FPT

 

8.   Ông Đ Quang Chính Qun tr dự án

K sư, tốt nghip khoa CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vi 5 năm kinh nghim m phn mềm tại công ty c phn phn mm FPT

 

9.   Và c lp trình viên Java, .NET,  C++, PHP, SQL Server, Oracle