Hệ thống văn phòng điện tử

Khách hàng: Bảo him tiền gửi Việt Nam DIV

Tổng quan: H thng trợ giúp c công tác văn phòng như: thư vin đin tử, qun lý văn bn giy tờ, qun lý nguồn lc, tài sn, qun lý kế hoch công việc.

Các chức năng chính