Hệ thống quản lý Đề tài, dự án

Khách hàng: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Phú Thọ

Tổng quan

Phần mềm quản lý đề tài, dự án tỉnh Phú Thọ làm công cụ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

- Thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu phù hợp về quản lý đề tài dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Phú Thọ;

- Xây dựng được bộ phần mềm quản lý toàn diện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

- Công bố kết quả đề tài sau nghiệm thu.

Các chức năng chính

1. Chức năng phần quản trị

- Quản trị người sử dụng

- Quản trị đơn vị

- Quản trị loại đơn vị

- Quản trị loại chi phí

- Quản trị danh mục tình trạng đề tài, dự án

- Quản trị lĩnh vực khoa học

2. Chức năng thông thường

- Lập danh mục thông báo tuyển chọn

- Lập danh mục dự án

- Quản lý đằng ký đề tài, dự án

- Quản lý triển khai đề tài, dự án

- Quản lý nghiệm thu đề tài, dự án