Phần mềm quản lý nhân sự

Khách hàng: Văn phòng UBND Tỉnh Phú Thọ, Công ty CP Rau Sạch Sông Hồng

Tổng quan: Gii pháp qun lý toàn din về nhân s cho doanh nghip, phù  hp  vi mọi loi hình doanh nghip, đc bit phát huy hiu quả vic doanh nghip có quy mô ln.

Trong hệ thống có 2 loại người sử dụng

- Quản trị hệ thống: Có mọi quyền trong hệ thống này

- Người dùng: Là cán bộ được chỉ định sử dụng hệ thống này.

+ Có nhiệm vụ cập nhật thông tin về cán bộ, bao gồm thông tin hành chính,quá trình công tác, khen thưởng, quá trình đào tạo và quan hệ gia đình của cán bộ.

+ Không có quyền cập nhật thông tin quản trị

Các chức năng chính

1- Nhân viên

- Cập nhật thông tin nhân viên công ty   

- Cập nhật tổng quỹ lương đơn vị         

- Cập nhật tiền thưởng của nhân viên    

- Cập nhật trả góp        

- Cập nhật thông tin tiền lương của nhân viên    

- Thao tác khác

2- Quản trị hệ thống      

- Tổ chức         

- Chức vụ         

- Ngân hàng     

- Định mức thuế TNCN  

- Người sử dụng          

- Phân công đơn vị       

- Sao lưu         

- Khôi phục