Phần mềm quản lý sản xuất

Khách hàng: Công ty cổ phn Viglacera Tn Sơn, khu công nghip Tn Sơn, Bắc Ninh

Tổng quan

Hthống qun lý tng hp c s liu về kế hoch sn xuất, tình hình trang thiết b, sliệu v nhân sự, tin lương của c nmáy. Các s liệu về toàn bộ các nhà máy sẽ đưc tổng hp và báo cáo lên Ban Gm đốc công ty. H thống qun lý hot đng của tng nhà máy riêng biệt bao gm qun lý sn xuất, qun lý thiết b qun lý nhân sự, tin lương ti nhà y đó. Trong ngày sliệu ti khối nhà máy s đưc đnh kỳ gi về khối Trung tâm nhm báo cáo tình hình cập nht nht cho ban lãnh đo công ty.

Các chức năng chính

1-     Quản lý kế hoạch sản xuất

+Kế hoạch sản xuất tháng, theo đơn hàng, theo Hợp đồng bán hàng.

+Theo dõi tiến độ thực hiện KHSX

+Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch.

+Tổng hợp kQSX hàng ngày, tháng, quí, năm theo nhiều tiêu chí đánh giá.

2-     Quản lý vật tư

+Quản lý hệ thống Định mức vật tư cho từng sản phẩm.

+Xây dựng kế hoạch cung cấp vật tư theo KHSX

+Quản lý xuất nhập vật tư.

+Quản lý cấp phát và sử dụng vật tư trong quá trình sản xuất.

+Theo dõi tiến độ cung cấp vật tư theo kế hoạch.

+Theo dõi vật tư hư hao trong quá trình sản xuất

+Quản lý vật tư gia công thuê ngoài chế biến.

+Quản lý và cân đối vật tư tồn kho.

+Quản lý hệ thống các nhà cung cấp vật tư, quản lý giá mua vật tư và công nợ phải trả các nhà cung cấp.

3-     Quản lý lao động

+Quản lý nhân sự (HĐLĐ, thuyên chuyển, tiếp nhận, BHXH…)

+Quản lý Định mức lao động và đơn giá tiền lương

+Quản lý lao động và năng suất lao động hàng ngày tới từng cá nhân, đơn vị tổ đội sản xuất.

+Tổng hợp sản lượng thực hiện của từng cá nhân, tổ đội làm căn cứ trả lương, trả thưởng

+Quản lý các chứng từ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng

+Tổng hợp và dự trù quỹ lương cho các tháng.

4-     Quản lý thiết bị

+Quản lý danh mục máy móc thiết bị

+Theo dõi tình hình sử dụng máy móc thiết bị hàng ngày

+Phân tích tình trạng thiết bị…

5-     Quản lý bán hàng

+Quản lý hệ thống khách hàng

+Quản lý các Hợp đồng mua bán và tiến độ giao hàng theo HĐ

+Quản lý giá bán và các chính sách bán hàng

+Quản lý xuất nhập hàng hóa.

+Quản lý Doanh số bán hàng. theo ngày, tháng,năm.

+Quản lý Hàng tồn kho

+Quản lý công nợ phải thu.

6-     Quản lý tài chính

+Tổng hợp tình hình thu chi tài chính trong ngày, trong tháng

+Cân đỗi kế hoạch thu chi theo kế kế hoạch sản xuất.

+Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

+Quản lý quỹ

Ngoài một số chức năng trên, tùy đặc điểm của từng Doanh nghiệp, phần mềm sẽ được cập nhật điều chỉnh hoặc bổ sung thêm yêu cầu quản lý thực tế

Phàn mềm quản lý sản xuất được sử dụng bằng các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh .giao diện thân thiện gần gũi với thực tế và dùng trên nhiều máy.

Phần mềm quản lý sản xuất có giá bán hợp lý và được bảo hành bảo trì dài hạn. Phương thức thanh tóan đơn giản thuận tiện.

Phần mềm quản lý sản xuất đã được nhiều đơn vị sản xuất sử dụng và đánh giá cao về chất lượng cũng như tính hiệu quả từ việc khai thác  sử dụng phần mềm trong quá trình quản lý Doanh Nghiệp.