Quản lý hành chính một cửa-một cửa liên thông

Khách hàng: Uban nhân dân qun Hng Bàng, Hải Phòng

Tổng quan

H thống hỗ tr quá trình tin hc hóa vic gii quyết các th tục hành chính ti c cơ quan nhà nưc, các t chc, c doanh nghip có chức năng cấp giy phép, cchng ch, cấp giy chng nhn, …